Miniature Cyclists

Terms and conditions

General

These terms of use are applicable to the website "Miniature Cyclists". This website was created and is managed by "Miniature Cyclists". By using this site you agree to comply with these terms of use.

Intellectual property rights

The texts, drawings, photographs, images, data, names, and trade names, trademarks, logos and other elements of this site are protected by intellectual rights and belong "Miniature Cyclists" or third parties. It is prohibited without prior written consent of "Miniature Cyclists" on and via this website to store information (other than required for the site to view it), reproduce, modify, publish, distribute or send, sell or otherwise assign any rights thereto, or to grant to third parties.

Unauthorized use of the website:

You commit yourself to (1) not unlawfully using the information (2) Not use the web site in a way that is damaging, deforming, interrupt, stop, or otherwise made less efficient , (3) the site is not used for transmission or posting of computer viruses or for transmission or posting material of a slanderous, obscene or threatening nature (4) the site is not used in such a manner that would infringe on the rights of a natural person, corporation or association, such as including but not limited to, rights of privacy and intellectual property.

Personal

"Miniature Cyclists" does not collect personal information unless it is voluntarily provided. By completing and sending a form or sending an e-mail, a visitor "Miniature Cyclists" consent to his or her personal data to be stored in a database of "Miniature Cyclists" for the purpose of automated user profiling, market research and direct marketing. You have the right of access to / or correct your personal data. You have the right to (free of charge) oppose the use of your personal data for marketing purposes. You can request to review, correct or object to info@miniatuurwielrenners.be.

Automated non-personal information

"Miniature Cyclists" may collect non-personal nature, such as browser type or IP address, operating system you use or domain name of the website from where the "Miniature Cyclists" site come are or where you leave.

Cookies

during a visit to the site can automatically place 'cookies' on the hard drive of your computer. This data helps us improve the site to suit the needs and preferences of visitors. Most Internet browsers allow you to delete cookies from your hard drive or show a warning before a cookie is being installed. Consult the instructions or help function of your Internet browser for further details.

Liability "Miniature Cyclists":

Information on the website or provided through this website are open to imperfections of any kind. "Miniature Cyclists" does not guarantee the suitability, reliability, timeliness or accuracy of the information. The information is supplied and presented without warranty of any kind. "Miniature Cyclists" is also not responsible for possible viruses, if despite the precautions taken on the site would occur. "Miniature Cyclists" expressly reserves the right to alter the information on the site at any time.

This website may contain links to websites or web pages of third parties or other parties. "Miniature Cyclists 'has no control over the content or other characteristics of these websites or web pages and is in no way liable for the content or features. Any links by "Miniature Cyclists" does not in any way imply endorsement of the content of these websites or web pages.

Applicable law and jurisdiction:

Belgian law is applicable to this website with the exception of Belgian secondary referral rules under Belgian international private law. In case of disputes, the courts of Ghent have jurisdiction.

The color and design of the painted cyclists may deviate from the models on the website.

The painted cyclist are no toys. Please keep them away from children.


NEDERLANDS

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website "Miniature Cyclists". Deze website is gecreerd en wordt beheerd door "Miniature Cyclists". Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren "Miniature Cyclists" of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van "Miniature Cyclists" de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficient wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Persoonsgegevens "Miniature Cyclists" verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker "Miniature Cyclists" toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van "Miniature Cyclists" met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct marketing. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@miniatuurwielrenners.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie "Miniature Cyclists" kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de "Miniature Cyclists" website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' ge´nstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

Aansprakelijkheid van "Miniature Cyclists":

Informatie op de website De informatie en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. "Miniature Cyclists" staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. "Miniature Cyclists" is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. "Miniature Cyclists" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. "Miniature Cyclists" heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door "Miniature Cyclists" houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

De kleur en het design van de renners kan verschillen van de modellen op de website.

De miniaturen zijn geen speelgoed. Gelieve ze buiten het bereik van kinderen te houden.